آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-11-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1401-11-10
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1401-11-10
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1401-11-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1401-11-10
تاریخ شروع همایش
1401-09-06
تاریخ پایان همایش
1401-12-01

برگزار کنندگان


حمایت کنندگان

فرم شرکت در همایش